Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy i regulaminy

regulamin parkingów P+R

pr-napis_320

Regulamin parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie

Podstawa prawna:
Uchwała nr XVII/342/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (plik pdf)

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez jednostkę budżetową m.st. Warszawy o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego – zwaną dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym.

§ 2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1) Pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się na drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;

2) Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu;

3) Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z m.st. Warszawą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub z zakończeniem Doby Parkingowej, określonej w § 5 ust. 1.

4. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 k.c.

§ 4

1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30 - 2.30, z codzienną przerwą na konserwację Parkingu od godz. 2.30 do godz. 4.30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).

2. O otwarciu Parkingu w godzinach lub dniach innych niż wymienione w ust. 1 decyduje Zarządca.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.

§ 5

1. Pod pojęciem Doby Parkingowej należy rozumieć okres czasu trwający od godz. 4.30 do godz. 2.30 dnia następnego lub określony na podstawie § 4 ust. 2 lub ust. 3.

2. Poza Dobą Parkingową na terenie Parkingu obowiązuje zakaz parkowania pojazdów.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:

1) rowerów, o ile parkowanie nie trwa dłużej niż 48 godzin;

2) pojazdów obsługi Parkingu.

§ 6

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.

3. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 

4. Parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

§ 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. 

3. Miasto st. Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

4. Wyłącza się odpowiedzialność m.st. Warszawy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości określonej w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

3. W przypadku naruszenia przepisów określonych w niniejszym regulaminie użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz m.st. Warszawy kar umownych w wysokości określonej w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1) palenie tytoniu;

2) spożywanie alkoholu;

3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu;

4) zaśmiecanie;

5) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów;

6) używanie otwartego ognia;

7) działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;

8) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

9) pozostawianie w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym.

§ 10

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu m.st. Warszawa może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

 Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

 

 L.p.  Tytuł opłat i kar  Kwota brutto  Dokument zwalniający z opłaty
1. Opłata parkingowa za jedną Dobę Parkingową 100,00 zł

1. Bilet krótkookresowy, seniora, długookresowy obowiązujący w strefie 1 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który posiada następujące cechy:

- ma formę papierową lub elektronicznej karty zbliżeniowej pod postacią "Warszawskiej Karty Miejskiej" lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM,

- został skasowany,

- trwa okres jego ważności, w którym uprawnia on do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego,

- ma wszystkie inne cechy wymagane przez przepisy prawa miejscowego regulujące korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie;

2. Inny dokument, który - na podstawie odpowiedniej uchwały Rady m.st. Warszawy - uprawnia do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

2. Opłata za zagubienie biletu parkingowego 1) 200,00 zł -
3. Kara za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie Doby Parkingowej 100,00 zł -
4. Kara za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania 100,00 zł -
5. Kara za niezastosowanie się do polecenia osób kontrolujących lub obsługi Parkingu 100,00 zł -

1) Dotyczy obiektów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje rozliczenie opłat i kar z tytułu korzystania z Parkingu.

 

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bilety dostępne niemal wszędzie

Bilety dostępne niemal wszędzie

Obecnie kupić bilety kartonikowe lub doładować Warszawską Kartą Miejską można niemal na każdym kroku. Na stołecznych ulicach stoi coraz więcej automatów biletowych, w bardzo wielu pojazdach komunikacji miejskiej można spotkać biletomaty mobilne, a tradycjonaliści w dalszym ciągu mogą wybrać się do saloniku prasowego lub jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Najnowszy numer iZTM poświęcamy sieci sprzedaży biletów.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską